ปฎิทินคุณธรรมหมื่นปี
ท่านสามารถเลือกเดือน-ปีที่ต้องการได้ จากนั้นพิมพ์ออกมาติดผนัง โดยเลือก page setup เป็น landscape