เหตุผล จะใช้ได้ดีกับผู้ที่มี ความซื่อสัตย์ และ มีสัจจะ


back home
Next