ความประมาท ทำให้เราอยู่อย่างไม่ระมัดระวัง ไม่คิดถึงผลของการกระทำที่ทำ


back home
Next