ปากของเราไม่ควรพูดให้ความทุกข์กับผู้อื่น


back home
Next