ข้อดีของการเจ็บป่วย


การเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้ร่างกายหรือจิตใจไม่ถูกวิธี หรือไม่มีความพอดี เมื่อไม่มีความพอดีหรือขาดสมดุล ธรรมชาติก็ต้องพยายามทำให้มันกลับมาสมดุล อาจใช้วิธีการทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเราก็ต้องหยุดกิจกรรมที่เราทำปกติแล้วพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมร่างกาย-จิตใจ ให้กลับสู่ปกติ ถ้าเป็นร่างกายอาจต้องเข้าโรงพยาบาล ถ้าเป็นจิตใจอาจต้องไปพักผ่อนต่างจังหวัดคนเดียวหรือบางคนก็เข้าวัดฟังธรรม อย่างไรก็ตามช่วงนี้คือช่วงที่เราได้รับการพักผ่อน ก่อนนั้นบางคนทำงานหนักมากและบอกว่าไม่มีเวลาพักผ่อน หรือหยุดงานไม่ได้ ซึ่งที่จริงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าต้องการจะหยุดหรือไม่ ถ้าเราไม่สามารถควบคุมให้หยุดได้แล้ว ซักวันธรรมชาติจะมาหยุดเราเอง โดยทำให้เราเจ็บป่วย ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย

ข้อดีของการเจ็บป่วยเป็นสัญญาณบอกเราให้รู้ว่า เราได้ใช้ร่างกายหรือจิตใจขาดสมดุล และให้เรารู้ว่าตรงไหนขาดสมดุล แล้วให้เราเริ่มต้นใหม่ได้อย่างถูกต้อง นี่เป็นข้อดีสำหรับตัวเรา แต่ข้อดีสำหรับผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราคือการบอกว่าเขาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจ็บป่วยก็ได้ เช่นอาจรบกวนเรามากเกินไป ทำให้ขาดการพักผ่อน หรือทำให้การพักผ่อนขาดคุณภาพ ทำให้เขาได้คิด และพยายามปรับตัวเพื่อให้เกิดความสมดุลอีกครั้ง

เวลาเราเจ็บป่วยทางร่าง เราก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือ เราต้องรู้จักหัดฟังมันมากขึ้น มันจะคอยบอกเราว่า ทำอย่างนี้ไม่เจ็บ ก้มอย่างนี้ไม่ปวด ทำให้เรารู้จักกับมันมากขึ้น พอเรารู้จักกับมัน คุยกับมัน มันก็จะรู้สึกดี เหมือนเด็กที่ได้รับความเอาใจใส่ ก็ต้องให้ความรักกับมันด้วย มันจะได้ให้ความร่วมมือกับเราต่อไปอย่างดี

การเจ็บป่วยเหมือนกับการได้เกิดใหม่ ทำให้เราต้องฝึกก้าวใหม่ ซึ่งเรามีอดีตสอนเรา ทำให้เราก้าวเดินอย่างถูกต้องมากขึ้น ทุกย่างก้าวของผู้เจ็บป่วยจึงมีพลังที่ทำให้เกิดความสมดุลได้ในอนาคต แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เจ็บป่วยนั้นจะรักษาสมดุลได้นานมากน้อยเพียงใด หากเกิดลืมเหตุการณ์ในอดีต ทำให้เกิดใช้ชีวิตที่ขาดสมดุลได้ ผู้นั้นก็จะได้รับการเจ็บป่วยอีกครั้ง ดังนั้นการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สอนเราและทำให้เราดำเนินชีวิตที่มีความสมดุล และทำให้เรามีความสุขได้ในอนาคตนั่นเอง


แต่งโดย ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ (webmaster)