ต้นไม้ชีวิต

วันนี้ครูน้อยตั้งใจจะสอนนักเรียนให้รู้การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท จึงให้นักเรียนเก็บตัวอย่างใบไม้จากต้นเดียวกันที่มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วให้แบ่งประเภทของใบได้เป็น 3 ชนิด คือ ใบอ่อนที่ได้จากการแตกหน่อใหม่ ใบที่มีสีเขียวซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และใบที่มีสีเหลืองซีดกำลังจะร่วงจากต้น แล้วให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของใบไม้ทั้ง 3 นี้ ได้ข้อสรุปว่า ใบที่มีสีอ่อนเป็นใบที่จะเจริญเติบโตเป็นใบที่มีสีเขียวแก่ และใบไม้ทั้งหมดนี้ในที่สุดจะเหลืองซีด แล้วหลุดจากลำต้นเหมือนตายจากไป

ครูน้อยได้เริ่มอธิบายแก่นักเรียนว่าส่วนของใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นี้ เปรียบเหมือนประชากรบนโลกที่มีวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ใบไม้เหล่านี้ทำหน้าที่หายใจ ปรุงอาหารเลี้ยงตัวเอง และส่งไปให้ส่วนต่าง ๆ ของต้นให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ มีการทำหน้าที่ของตนเองในเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยการสังเคราะห์แสงของพืชจะให้ออกซิเจนแก่มนุษย์ด้วย เป็นการทำประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น

ต้นไม้มีหลายประเภท เป็นพืชยืนต้นและพืชล้มลุก โดยพืชยืนต้นจะมีความสามารถในการปรับตัวดี คือ ในฤดูแล้งมันจะปรับตัวโดยการร่วงของใบแล้วงอกใหม่อีกครั้งเมื่อถึงฤดูฝน ส่วนพืชล้มลุกหากขาดการดูแลเอาใจใส่ มันก็จะไม่เจริญเติบโต ใบเหล่านี้ก็จะเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุด

ดังนั้นนักเรียนทุกคน ควรตระหนักรู้สถานภาพของตนเอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาเล่าเรียน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ มีพลังในการปรับตัว ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท เจริญเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ตนเองและสังคมมีความสงบสุข


Om Shanti
รวมรวมโดย ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี