ต้นไม้คุณธรรม

บ่ายวันนี้อากาศร้อนมาก ครูน้อยจึงพาเด็กนักเรียนที่สอนอยู่เป็นประจำไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ ซึ่งปลูกอยู่ข้างสนามหญ้า ในบริเวณโรงเรียน โดยครูต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิต จึงได้อธิบายว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่งอกจากเมล็ด โดยจะเริ่มงอกเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์พอ มีใบเลี้ยงจะช่วยสะสมอาหาร ต่อมาส่วนของราก ลำต้นและใบอ่อนก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตไป ส่วนประกอบของลำต้นต่างๆ จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง และให้ความร่วมมือกันและเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยรากจะทำหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งตรง ดูดน้ำและอาหารจากดินส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้น ลำต้นจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารยืนอยู่ได้อย่างสง่า ไม้ยืนต้นนี้จะเต็มไปด้วยความอดทน ทนแดด ทนฝน หรือลมที่แรง มันจะไม่มีการโต้ตอบกลับ จะเฝ้าแต่ให้ความร่มเย็นอยู่เสมอ ทำนองเดียวกัน มันจะเต็มด้วยความอ่อนโยนและถ่อมตนด้วย ให้แต่คุณประโยชน์ โดยไม่มีความทะนงตน ให้ผลผลิตแก่มนุษย์ เพื่อใช้เป็นอาหาร หากมนุษย์ไม่เก็บผลซึ่งมีอยู่ที่ต้นมาใช้ ผลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเมล็ด หล่นลงมาที่พื้น แล้วก็กลับเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไป

ดังนั้นหนูๆ ทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีสมบัติที่ดีงามเช่นเดียวกับต้นไม้


Om Shanti
รวมรวมโดย ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี