ความรัก
ความรัก คืออะไร
ทุกวันทุกเวลา
ความรัก คือไว้ใจ
มีสายตาที่แหลมคม
ความรัก คือเคารพ
ไม่นินทาสิ่งไม่ดี
ความรัก คือยอมรับ
เห็นค่าสิ่งที่ทำ
ความรัก คือนุ่มนวล
เป็นไปไม่ระแวง
ความรัก คือความสุข
ล่องลอยด้วยพลัง
ความรัก คือการให้
ทุกสิ่งมีความหมาย
ใครๆร้องเรียกหา
ทุกภาษาทุกสังคม
ให้สดใสอย่างเหมาะสม
เห็นเหมาะสมทุกอย่างดี
แล้วจะพบประโยชน์มี
เห็นแต่สีคุณธรรม
พร้อมยอมปรับรู้ถ้อยคำ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งควรไร้รุนแรง
ไม่พูดแซงไม่เสียงดัง
ไร้ความทุกข์มาปิดบัง
ทิ้งความหลังอันเดียวดาย
ประสานใจไม่เสื่อมคลาย
ไม่ใช่กายแต่หัวใจความรัก 2
ความรักคืออะไร
ไม่ใช่ด้วยวาจา
รักเริ่มในตนเอง
ไม่คลอนแคลนหรือหวั่นไหว
รักมอบให้ทุกคน
ความรักเกิดขึ้นมา
ใช่หัวใจร้องเรียกหา
เกิดขึ้นมาจากภายใน
แล้วบรรเลงออกด้วยใจ
แม้ผู้ใดจะนินทา
ไม่สับสนด้วยปัญญา
ด้วยศรัทธาสิ่งดีงาม


ความร่วมมือ
แต่ละนิ้วของท่านที่แสนเล็ก
เมื่อมารวมเป็นหนึ่งด้วยศรัทธา
ความสอดคล้องกลมกลืนเป็นหนึ่งนี้
หลากอาชีพหลายภาษาล้วนมากมาย
ให้ยกนิ้วยื่นมือเข้ามาช่วย
งานยิ่งใหญ่ล้วนพอใจได้ทุกยาม
ประดุจเด็กที่อ่อนเยาว์ไร้เดียงสา
แม้ภูผายกได้อย่างง่ายดาย
คือบ่งชี้ความร่วมมือที่หลากหลาย
มาท้าทายสรรค์สร้างโลกให้ดีงาม
ทำงานด้วยจิตใจทั่วเขตขาม
ขอเพียงถามใครจะช่วยด้วยใจเอย ?5 คุณธรรม
บริสุทธิ์ มีความหมาย
ความคิดเป็นเช่นทอง
กระทำด้วยคุณธรรม
ทุกสิ่งทุกถ้วนถ้อย
สงบ พบความเงียบ
แต่หากพายุรั้ง
ความโกรธคือพายุ
สงบได้คือมั่นคง
พอใจ ให้ทุกสิ่ง
ทุกสิ่งมีความดี
เห็นเหตุและเห็นผล
ปล่อยวางด้วยเข้าใจ
เสมอภาค ไม่ยึดติด
เพชรพลอยคือทุกคน
วัตถุสิ่งภายนอก
สิ่งนี้ต้องมีวัน
ทัศนะที่สร้างสรรค์
สร้างสิ่งที่ยืนยง
ความคิดท่านสร้างโลก
ทุกสิ่งกลับมาขาว
คิดดีทุกสิ่งดี
สร้างสรรค์สำนึกไว้
ที่รูปกายไม่หม่นหมอง
คำพูดต้องมากเพชรพลอย
ที่เลิศล้ำไม่ท้อถอย
คือเพชรพลอยอาภรณ์คลัง
พร้อมจะเทียบเรือสู่ฝั่ง
เรือก็พังและจมลง
พร้อมประทุสุดยืนยง
เรือไม่โคลงลอยด้วยดี
ไม่ท้วงติงสิ่งที่มี
ไม่หาที่บกพร่องใด
ไม่สับสนและสงสัย
ให้อภัยแก่ทุกคน
ทิ้งความคิดผูกพันตน
ทั้งรวยจนปะปนกัน
ไม่ใช่ดอกเพียงสีสรร
ดับสูญพันธุ์ไม่มั่นคง
ให้ชีวันไม่ทะนง
ไม่ใช่หลงสิ่งชั่วคราว
หายทุกข์โศกหยุดก้าวร้าว
เป็นดวงดาวพราวสดใส
สร้างสาดสีให้โลกไซร้
ให้โลกได้กลายเป็นทอง

คุณธรรมทั้ง 5 ใช้แก้กิเลสทั้ง 5 คือ กามตัณหา โกรธ ละโมบ ผูกพันยึดมั่น และ หยิ่งทะนง ตามลำดับ


อุทิศตน
อุทิศตนต่อรักของพระเจ้า
แล้วทำตนกลับมาเป็นผู้เยาว์
ตักพระเจ้านั้นแสนจะอบอุ่น
จูงลูกเดินสู่ภูผาอย่างตั้งใจ
เฝ้าไต่เต้าสู่จุดสูงยังยอดเขา
ไม่ต้องหนาวเมื่ออยู่สูงเพราะใส่ใจ
ไม่ใช่นุ่นแต่เหมือนแม่พ่อกอดไว้
อบอุ่นในประสบการณ์ท่านให้เอย


ความถ่อมตน
ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
ไร้รุนแรงก้าวร้าวในวาจา
เขามีความเชื่อมั่น
แต่มีความกล้าหาญรับความจริง
เขามีความละเอียดอ่อน
ให้การช่วยเหลือค้ำจุนผู้ยากไร้
เขาไม่แสวงหาเกียรติยศ
เห็นคุณค่าทุกคนไม่ล่วงเกิน
เขาคือผู้รักสัจจะ
มีความถูกต้องดีงามด้วยวาจา
เขาเป็นที่รักของทุกคน
เห็นความดีของผู้อื่นเป็นเครื่องสอน
ไร้เล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมหลายพันหน้า
ไร้ภาษายกตนว่ารู้จริง
ไม่ดื้อรั้นไม่อ่อนแอหรือแอบอิง
ทำทุกสิ่งอย่างรู้ค่าในจิตใจ
ทุกขั้นตอนการกระทำดูสดใส
พร้อมรับใช้ชี้ทางให้ก้าวเดิน
ไม่เลี้ยวลดเพราะเรียกร้องคำสรรเสริญ
ไม่ห่างเหินแม้จากคนเฝ้านินทา
เต็มไปด้วยสาระในลีลา
ดุจเทวาผู้เมตตาให้แต่พร
เพราะเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมทุกขั้นตอน
คือละครทุกฉากตอนย้อนดูตน


12 คุณค่า
รับผิดชอบต่อหน้าที่
เรียบง่ายไม่วกวน
เคารพต่อสิทธิ
อดทนอย่างพอใจ
ถ่อมตนพร้อมยอมรับ
ความรักให้ทุกคน
ซื่อสัตย์ในความคิด
สงบพร้อมเข้าใจ
ความสุขให้ชีวิต
ร่วมมือกับทุกคน
อิสระจากปัญหา
เป็นหนึ่งเดียวควรจำ
บทบาทมีแต่ละคน
หรือร้อนรนในจิตใจ
รับสิ่งดีสู่ภายใน
เห็นความใสในทุกคน
และยอมปรับรู้เหตุผล
ทั้งรวยจนรักด้วยใจ
นำชีวิตสู่ภายใน
ไม่มีใครนำใจตน
พร้อมเป็นมิตรไม่ร้อนรน
ร่วมให้ผลสู่กระทำ
ทุกเวลาทุกถ้อยคำ
สู่ศีลธรรมอันดีงาม


ความสงบ
สงบคือธรรมชาติของจิตใจ
สำนึกคุณสมบัติตนเองว่า
เป็นดวงจันทร์ที่เยือกเย็นอยู่ภายใน
เป็นปิติภายในแม้เคลื่อนไป
สงบคือ พลัง ปกครองสูงสุด
ธูปถูกจุดกลิ่นกระจายไร้รำพึง
สงบสร้างบรรยากาศสะอาดใจ
ให้ทุกสิ่งสร้างประโยชน์ไม่ขานไข
การปกครองวิทยะศาสนะ
อีกร่างกายไร้โรคภัยไม่พบพาน
สงบคือทำบุญมากกุศล
ทำบุญด้วยสินและทรัพย์ยังไม่ดี
ซื้อหนังสือด้วยเงินนั้นทำได้
ซื้อเตียงนอนราคาแพงแสนเพลิดพราว
ซื้อยาเพื่อ รักษาโรค ก็ทำได้
ซื้ออาหารแต่กลับกินไม่ได้ดี
ความสงบอยู่ภายในของทุกคน
ดึงออกมาแล้วก็ใช้อย่างเข้าใจ
ประดับใจภายในให้สูงค่า
เป็นน้ำพาไหลปรับแล้วเปลี่ยนไป
เป็นสุขใจดุจภูผาไม่หวั่นไหว
ไม่มีใครหรือสิ่งใดจะดูดดึง
เมื่อแสงผุดความมืดไม่มาถึง
เพราะถึงซึ่งบรรยากาศหอมอุ่นไอ
แสนสดใสบริสุทธิ์ไร้ความใน
ความรู้ให้เข้าใจทุกเหตุการณ์
และฐานะมั่งมีมาประสาน
นำบันดาลทุกสิ่งเกิดประโยชน์มี
จะส่งผลเหนือสัมผัสมากสุขขี
สุขวิ่งหนีเพราะให้ผลเพียงชั่วคราว
แต่ไม่หมายถึงปัญญาที่ยืนยาว
นอนดูดาวเพราะไม่ได้ให้หลับดี
แต่ไม่หมายว่าร่างกายจะสุขขี
ซื้อบ้านมีแต่ใช่อยู่อย่างสุขใจ
ไม่ต้องค้นหรือซื้อหาจากที่ไหน
สุขหทัยไม่ทุกข์ยากมากเพิ่มพูน


9 พลังความสอดคล้องปรองดอง (1)
สงบเข้าใจตน
ความรักพาโน้มนำ
เข้าใจใช้ชีวิต
แยกแยะอย่างโปรงใส
สัจจะคือความจริง
ถ่อมตนคือรู้ค่า
ปรับตัวไม่หวั่นไหว
อดทนไม่ร้อนรน
ร่วมมือคือร่วมใจ
พร้อมมูลทำให้ตน
เข้าใจผลการกระทำ
ให้กระทำกรรมด้วยใจ
รู้ซึ้งสิทธิภายใน
แยกจิตใจด้วยปัญญา
คือทุกสิ่งทุกเวลา
พร้อมรับมาปรับปรุงตน
ปรับที่ใจไม่วกวน
ไม่หวังผลจากสิ่งใด
พร้อมร่วมให้กับทุกคน
ไปสู่ผลความสมบูรณ์


9 พลังความสอดคล้องปรองดอง (2)
สงบ พบทุกสิ่ง
รักแท้ ที่จิตใจ
เข้าใจ นัยสำคัญ
แยกแยะ ผิดถูกว่า
สัจจะ นั้นมีเพียงหนึ่ง
ถ่อมตน ด้วยหัวใจ
ปรับตัว เหมือนต้นอ้อ
อดทน ด้วยศรัทธา
ร่วมมือ คือร่วมใจ
ปรองดอง กลมเกลียว
ปรองดอง กลมเกลียว
ในความนิ่ง เงียบภายใน
ใช่ภายนอก ที่ลวงตา
ว่าตัวฉันนั้นคือวิญญาณ์
สิ่งมีค่า คืออะไร
คงอยู่ได้ ตลอดไป
สะอาดใส ใช่วาจา
ที่ล้อ ลมพัดพา
ดั่งภูผา ยากไหวเอน
มีสายใย เป็นหนึ่งเดียว
รักเดียว เราเข้าใจกัน
รักเดียว เราร่วมมือกันใจกว้าง
หัวใจที่กว้างใหญ่
พร้อมรับได้แม้หิน
หัวใจพร้อมจะให้
เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา
ไม่เคยคิดคำนวณ
ไม่ว่าจะเป็นใคร
ความคิดการกระทำ
ให้ก่อนไม่เรรวน
ให้อภัยกับทุกคน
ทุกเหตุการณ์พร้อมก้าวไป
สะอาดใสไร้มลทิน
ละลายสิ้นไม่นำพา
และห่วงใยเห็นคุณค่า
และเมตตาอยู่ภายใน
หรือทบทวนรับเพียงใด
เห็นภายในที่นุ่มนวล
เป็นผู้นำทุกสิ่งควร
ทุกสิ่งชวนให้สุขใจ
ไม่สับสนสะอาดใส
ไม่เป็นไรทุกสิ่งดีด้วยรัก
ด้วยรักและเมตตา
ร้อยรักร้อยสายใย
ทุกคนเป็นพี่น้อง
คงอยู่นิจนิรันดร์
ทุกคนพร้อมร่วมมือ
ขจัดพิษภายใน
ภายนอกที่เป็นพิษ
เมื่อเปลี่ยนจิตใจตน
ด้วยภาษาของจิตใจ
ร้อยดวงใจร้อยสัมพันธ์
ชีวิตต้องเกี่ยวเนื่องกัน
ไม่มีวันดับสูญไป
พร้อมยึดถือพร้อมแรงใจ
จากจิตใจของทุกคน
เกิดจากจิตใจของคน
ภายนอกผลย่อมเปลี่ยนแปลง


ดอกกุหลาบ
ดอกกุหลาบ
ส่งกลิ่นหอมหวาน
สีสรร
อยู่ในจิตใจ
ดอกกุหลาบ
เป็นดอกไม้
สวยเด่น
งดงามหนักหนา
จงเป็นดอกไม้
ที่ไม่มีพิษ
สร้างสรรค์
ใคร ๆ ได้ชม
เมื่อยามแรกบาน
ชื่นบานในใจ
บริสุทธิ์สดใส
คือคุณธรรม
นั้นมีความหมาย
ที่มีคุณค่า
เช่นนางพญา
น่าชื่นชม
ดอกไม้ทางจิต
ด้วยหนามแหลมคม
ให้โลกรื่นรมย์
ดอกกุหลาบเอยสิทธิและศักดิ์ศรี
*เราเป็นพี่น้องกัน
มาร่วมสร้างชีวิต
ไม่ว่าจนหรือรวย
เราเป็นพี่น้องกัน
เรามีคุณค่าทางจิต
มั่นคงสำนึกไว้
เราฟังให้เข้าใจ
การศึกษาพาชี้นำ
ให้ความสุขออกไป
เสมอภาคคือสุขใจ
เรามีอิสระภายใน
อิสรภาพของจิตใจ
แบ่งปันความสุขแก่กัน
มิตรภาพเข้าใจกัน
เคารพสิทธิตนเอง
สมดุลอย่างไม่ต้องฝืน
ฉันมีความสงบในใจ
สงบใจไร้ทุกข์โศก
ให้ความเคารพผู้อื่น
ทุกสิ่งไม่หวั่นเกรง
บทบาทเขาเป็นเช่นนี้
เข้าใจยอมรับเลือกสรร
มาร่วมสร้างฝัน
มีศักดิ์ศรีและสิทธิร่วมกัน
ไม่ว่าขาวหรือดำ
มาช่วยสานฝัน
เรามีศักดิ์ศรีภายใน
แล้วแบ่งไป
นำไปสู่การกระทำ
ให้การกระทำ
ให้ความรักด้วยใจ
ก้าวเดินไป
เขามีอิสระในหัวใจ
พาก้าวไป
เฝ้าดูแลซึ่งกัน
ด้วยความเชื่อมั่น
เคารพสิทธิผู้อื่น
คือการหยัดยืน
ฉันกระจายไปให้กับโลก
หยุดบริโภค
ให้ความเคารพตนเอง
เฝ้าบรรเลง
บทบาทเขาเป็นเช่นนั้น
ไม่ไหวหวั่น
มาร่วมสร้างสิทธิ
.
.
แบ่งปันด้วยใจ *
.
ให้ทุกๆคน *
.
เป็นสัจจะแท้จริง *
.
เป็นครอบครัว *
.
ไม่หลอกลวง *
.
แบ่งปันจากใจ *
.
ความยุติธรรม *
.
สิ่งไม่จำเป็น *
.
ความสุขออกไป *
.
เพราะเราอดทน *ความสุข
ความสุขที่แท้จริง
แต่สุขอยู่ภายใน
ความสุขเหนือทุกสิ่ง
มีสุขได้ทุกยาม
ความสุขเหนือร่างกาย
เหนือทุกสิ่งแม้อารมณ์
ความสุขคือเอกราช
คือการกลับมาเป็นนาย
คือไม่วิ่งไล่ตามใคร
สุขที่ใจใช่รูปนาม
ไม่แอบอิงไร้คำถาม
ทั้งประณามและติชม
เหนือสบายหรือระทม
ไม่ทุกข์ตรมเหนือบรรยาย
เหนือประสาทของร่างกาย
คือความหมายสุขแท้จริง


ความถูกต้องแม่นยำ
ถูกต้องในความคิด
ก้าวไปอย่างแม่นยำ
ถูกต้องในคำพูด
ยอมรับด้วยหัวใจ
ถูกต้องทุกกระทำ
ทุกเวลาทุกวินาที
คล่องแคล่วและปราดเปรียว
ปรับเปลี่ยนได้แสนเพลิดเพลิน
ปกครองตนเองได้
แยกแยะโดยลำพัง
ตัดสินใจด้วยความสุข
ไม่ลังเลหรือรอรี
พาชีวิตสู่ผู้นำ
คือตอกย้ำความมั่นใจ
เป็นเช่นทูตก้าวต่อไป
มีเป้าหมายให้สิ่งดี
ด้วยแม่นยำจังหวะมี
ไม่ให้มีขาดหรือเกิน
ไม่คดเคี้ยวหรือขวยเขิน
สามารถเดินด้วยพลัง
คือความหมายไม่สิ้นหวัง
ทิ้งความหลังได้ทันที
ปลดปล่อยทุกข์กังวลมี
ทุก ๆ ที่มีสุขใจ


ความอดทน
พลังความอดทน
นิ่งอยู่ได้ไม่จืดจาง
เป็นผู้ให้ความสุข
ให้ความรักความเข้าใจ
ดุจดังกับต้นไม้
ดอกผลทวีคูณ
ภายในนั้นมั่นคง
ความคิดเป็นบวกตลอดมา
ให้ได้ยลทุกหนทาง
รู้ละวางอย่างเข้าใจ
ไม่ยอมหยุดก้าวต่อไป
ทุกที่ได้อย่างสมบูรณ์
ไม่แหนงหน่ายให้เพิ่มพูน
ไม่สิ้นสูญทุกเวลา
ไม่ขึ้นลงทุกวาจา
จากศรัทธาให้ด้วยใจ


ให้คุณประโยชน์
ผู้ให้คุณประโยชน์
และทุกย่างก้าวไป
คำพูดทุก ๆ คำ
กระแสดีงามดล
ทุก ๆ การกระทำ
เรียนรู้ที่จะให้
ความคิดที่สูงส่ง
ให้สุขได้ทุกวัน
ไม่กล่าวโทษกับผู้ใด
มีความหมายสำหรับตน
เฝ้าตอกย้ำให้ได้ยล
ให้ทุกคนเห็นภายใน
ให้โน้มนำสะอาดใส
ก้าวตามไปพร้อม ๆ กัน
แสนซื่อตรงให้แบ่งปัน
เฝ้าสร้างสรรค์สิ่งดีงาม


สดชื่นเบิกบาน
ความสดชื่นเบิกบาน
ทำทุกสิ่งอย่างสนุก
ตื่นจากความเหน็ดเหนื่อย
กระตือรือร้นจน
ทุกที่และทุกทิศ
ยิ้มแย้มไม่เหนื่อยหน่าย
ไม่บ่นหรือบูดบึ้ง
ให้สุขได้ทุกวัน
เฝ้าบันดานให้มีสุข
คอยเฝ้าปลุกทุกผู้คน
ทำให้หายความกังวล
ก่อเกิดผลไม่เสื่อมคลาย
สร้างชีวิตมิตรมากมาย
ทุกทิศได้เท่าเทียมกัน
ไม่ขึงตรึงเฝ้าแบ่งปัน
ชีวิตนั้นสดใสเอย


ความคิดสร้างสรรค์
การมีความสร้างสรรค์
สร้างเสริมสุขภายในจิต
ทำสิ่งที่ธรรมดา
และเห็นคุณค่าภายใน
ไม่เคยเห็นใครไร้ค่า
ไม่เคยเห็นใครเป็นสอง
ดึงค่าเขาออกมา
สร้างเสริมสุขได้ทุกหน
เฝ้าแบ่งปันแนวความคิด
จากน้อยนิดให้เต็มได้
ให้กลับมาน่าสนใจ
ได้ทันใดเมื่อได้มอง
เฝ้ารักษามิตรเพื่อนฟ้อง
หรือบกพร่องในใจตน
สร้างชีวาให้ได้ยล
ให้เปี่ยมล้นทุกคนเอย


ไร้กังวล
ผู้ที่ไร้กังวล
มีระเบียบอยู่ภายใน
มองเห็นอนาคต
กฏแห่งกรรมชี้เส้นทาง
ไม่เคยโทษสิ่งใด
แต่ยอมรับและเข้าใจ
เป็นผู้ให้ความสุข
ร่าเริงได้ทุกวัน
ไม่สับสนกับสิ่งใด
ทุกก้าวไปรู้หนทาง
มองเห็นกฏได้ทุกอย่าง
ให้ละวางอย่างสุขใจ
หรือผู้ใดให้แฉไฉน
และก้าวไปพร้อม ๆ กัน
พร้อมสนุกอย่างสร้างสรรค์
เฝ้าแบ่งปันทุกเวลา


ความกล้าหาญ
กล้าหาญเพื่อยอมรับ
สิ่งที่เกิดนั้นมากมี
นอกในนั้นเหมือนกัน
พูดได้ไม่หมางเมิน
ฉันคือจิตไร้ตัวตน
แต่สร้างสุขจากภายใน
ไปได้ทุกหนแห่ง
ไม่หมกมุ่นหรือเมามัว
พร้อมกันกับสิ่งที่ดี
ทุกวิถีกล้าเผชิญ
ไม่เคยหวั่นไม่ขวยเขิน
ผิดก็เดินรับด้วยใจ
ไม่หวังผลจากสิ่งใด
ข้างนอกไซร์ไม่ต้องกลัว
ไม่ระแวงพร้อมปรับตัว
แต่ใช้หัวคู่กับใจ


เงียบสงบเยือกเย็น
เงียบสงบเยือกเย็น
แม้ภายนอกเปลี่ยนมากมาย
ขณะอยู่บนโลก
ทำได้อย่างง่ายดาย
ไม่ต้องบีบบังคับ
และไม่ใช่ต้องเหินห่าง
สงบเป็นธรรมชาติ
มีห้องส่วนตัวของฉัน
ไม่มีใครเข้าไปได้
แต่ให้สิ่งสูงสุดเข้าไป
ฉันสันโดษภายใน
พาฉันไปสู่สิ่งควร
มองไม่เห็นความวุ่นวาย
แต่หลุดหายอยู่ภายใน
แต่สันโดษนิ่งในใจ
ไร้สิ่งใดจะขวางทาง
ไม่ต้องนับแต่ละวาง
แต่อยู่อย่างพูดจากัน
ไม่เคยพลาดนิ่งทุกวัน
ที่มุ่งมั่นเยือกเย็นภายใน
ไม่ได้หมายว่าปิดใจ
จึงปลอดภัยจากสิ่งกวน
อบอุ่นไอไม่เรรวน
และทบทวนสิ่งที่ทำ


ธรรมชาติที่ง่ายดาย
มีธรรมชาติที่ง่ายดาย
ร่วมมือไม่เสื่อมคลาย
ไม่คิดไร้ประโยชน์
สะอาดซื่อสัตย์สร้างสรรค์
ใช้ความรู้ในทางที่ถูก
นำความคิดให้เกิดผล
เฝ้าเก็บแต่สาระ
พูดสาระคือเลิศล้ำ
คือความหมายเบาสบาย
ไม่เขินอายคอยช่วยกัน
ไม่กล่าวโทษเฝ้าแบ่งปัน
แต่ละวันดลใจผู้คน
ไม่พันผูกหลงทะนงตน
ให้ได้ยลสู่กระทำ
ปล่อยพันธะที่ต้องจำ
เป็นผู้นำสู่ปลายทาง


สร้างความสงบ
สงบ ใช่ไร้เสียง
แต่เป็นความนิ่งในใจ
ให้มีความสงบ
มีจิตที่ละมุน
ลมหายใจที่สงบ
ความคิดสงบภายใน
สงบเกิดจากรัก
บริสุทธิ์อีกสิ่งสาน
มากมายเข้าใจตน
ควบคุมตนได้ทวี
พลังให้เชื่อมั่น
ความคิดคำพูดทำได้
ดวงวิญญาณที่สงบ
ให้อภัยได้ทุกยาม
ใช่เป็นเพียงไม่พูดไป
มีภายในที่สมดุล
เมื่อได้พบกับอรุณ
ให้ไออุ่นทุกก้าวไป
ให้ค้นพบทางกว้างไกล
กระจายไปสู่จักรวาล
ชั่งสุขนักเมื่อพบพาน
เฝ้าบัลดาลให้สิ่งดี
มากสุขล้นสงบมี
สร้างสุขขีสู่ภายใน
ไร้สิ่งกั้นพร้อมก้าวไป
มีสายใยที่ดีงาม
พร้อมเคารพทุกผู้นาม
ทุกเขตขามมีสุขเอย


ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบให้ประโยชน์
รับผิดชอบความคิดตน
รับผิดชอบต่อคำพูด
พูดจาทุกความใน
รับผิดชอบการกระทำ
ทำได้ไม่เรรวน
รับผิดชอบทัศนคติ
ทุกสิ่งดีจดจำไว้
รับผิดชอบคือผู้นำ
ทำก่อนไม่หน่ายแหนง
ไม่ให้โทษต่อทุกคน
นำพาผลให้สุขใจ
พร้อมเป็นทูตทุกที่ไป
พูดจากใจอย่างนุ่มนวล
พาโน้มนำสู่สิ่งควร
ทุกสิ่งล้วนสร้างสุขใจ
ไม่ตำหนิติเตียนใคร
จดลงไปพร้อมเปลี่ยนแปลง
เฝ้าแต่ทำไม่ทิ่มแทง
เป็นเช่นแสงเปล่งประกาย


สม่ำเสมอ
วันเวลาผันผ่านนานแค่ไหน
แม้ต้องใช้เวลา กว่าจะเจอ
แม้หนทางยาวไกลไม่เคยหวั่น
ถึงลำบากเพียงใดไม่อาทร
ด้วยศรัทธาในหัวใจไม่ย่อท้อ
ในเมอร์ลีพ่อให้พรทุกๆวัน
ด้วยหัวใจมั่นคงสม่ำเสมอ
ใจไม่เผลอมุ่งมั่น ไม่สั่นครอน
จิตผูกพันกับบาบาไม่อาจถอน
ตะวันรอนลับขอบฟ้ามาพบกัน
เพราะมีพ่อให้พลังเป็นของขวัญ
เป็นของขวัญที่ลูกได้ใส่ใจจำ